"Austrian" Books for the Romanian Reader


This section hosts Romanian versions of complete books as well as working translations.

In the right column one can see a „shelf” of our translated fundamental books of the Austrian School, such as Human Action or The Ethics of Liberty.

Recently, we have translated and published, both online and in print, Huerta de Soto's Money, Bank Credit, and Economic Cycles.

At present, our most important translation project is Rothbard's For a New Liberty.

In case you found our work important and want us to keep on outputting for the Romanian readers, please seriously consider making a donation.

Comentează [1]

Money, Bank Credit, and Economic Cycles

Jesús Huerta de Soto - Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice

[Pe 20 octombrie 2010, Jesús Huerta de Soto la Bucureşti]

În memoria Dianei Costea, prin efortul căreia a fost posibilă apariţia acestei cărţi în limba română.

Traducere de Elena Diana Costea şi Tudor Gherasim Smirna

Prefaţă la ediţia în limba română

Prefaţă la prima ediţie în limba engleză

Prefaţă la ediţia a treia în limba spaniolă

Prefaţă la ediţia a doua în limba spaniolă

Introducere

Capitolul I: Natura juridică a contractului de depozit neregulat de bani

1.       O clarificare preliminară a termenilor: contractele de împrumut (mutuum şi comodat) şi contractele de depozit

Contractul de comodat

Contractul mutuum

Contractul de depozit

Contractul de depozit de bunuri fungibile – sau contractul de depozit „neregulat”

2.       Funcţia socială şi economică a depozitelor neregulate

Elementul fundamental al unui depozit neregulat de bani

Consecinţe ale nerespectării obligaţiei esenţiale din depozitul neregulat

Decizii judecătoreşti care au recunoscut principiile fundamentale de drept ce guvernează contractul de depozit neregulat de bani (cerinţa privitoare la o rezervă de 100%)

3.      Diferenţele esenţiale dintre contractul de depozit neregulat şi contractul de împrumut monetar

Despre semnificaţia diferită a transferului de drepturi de proprietate în cele două contracte

Deosebirile fundamentale de ordin economic dintre cele două contracte

Deosebirile fundamentale de ordin juridic dintre cele două contracte

4.      Descoperirea de către juriştii romani a principiilor generale de drept ce guvernează contractul de depozit neregulat de bani

Emergenţa principiilor tradiţionale de drept în concepţia lui Menger, Hayek şi Leoni

Știinţa dreptului la romani

Contractul de depozit neregulat în dreptul roman

Capitolul II: O perspectivă istorică asupra încălcării principiilor de drept ce guvernează contractul de depozit neregulat de bani

1.      Introducere

2.      Activitatea bancară în Grecia şi Roma

Trapezitei sau bancherii greci

Activitatea bancară în lumea elenistică

Activitatea bancară în Roma

Prăbuşirea băncii creştinului Callistus

„Societates Argentariae”

3.      Bancherii în Evul Mediu târziu

Resuscitarea activităţii bancare de depozit în Europa mediteraneană

Interdicţia canonică asupra cametei şi „depositum confessatum”

Activitatea bancară în Florenţa în secolul al XIV-lea

Banca Medici

Activitatea bancară în Catalonia în secolele al XIV-lea şi al XV-lea: Taula de Canvi

4.      Activitatea bancară în timpul domniei lui Carol al V-lea şi doctrina Școlii de la Salamanca

Dezvoltarea activităţii bancare în Sevilla

Școala de la Salamanca şi negoţul bancar

5.      O nouă încercare de activitate bancară legitimă: Banca din Amsterdam. Evoluţia activităţii bancare în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea

Banca din Amsterdam

David Hume şi Banca din Amsterdam

Sir James Steuart, Adam Smith şi Banca din Amsterdam

Băncile din Suedia şi Anglia

John Law şi sistemul bancar din Franţa în secolul al XVIII-lea

Richard Cantillon şi încălcarea frauduloasă a contractului de depozit neregulat de bani

Capitolul III: Tentativele de justificare pe baze juridice a activităţii bancare cu rezervă fracţionară

1.      Introducere

2.      De ce este imposibilă echivalarea contractului de depozit neregulat cu contractul de împrumut, sau mutuum

Originile confuziei

Doctrina eronată a common law

Doctrina Codului Civil şi a Codului Comercial spaniol

Critica la adresa tentativei de echivalare a contractului de depozit neregulat de bani cu contractul de împrumut, sau mutuum

Cauza sau scopul diferit al fiecăruia dintre cele două contracte

Noţiunea de acord nedeclarat sau implicit

3.      O soluţie inadecvată: redefinirea conceptului de dispoziţie

4.      Depozitul neregulat de bani, tranzacţiile cu clauză de răscumpărare şi contractele de asigurări de viaţă

Tranzacţiile cu clauză de răscumpărare

Cazul contractelor de asigurări de viaţă

Capitolul IV: Procesul de expansiune a creditului

1.      Introducere

2.      Rolul băncii în calitate de intermediar veritabil în contractul de împrumut

3.      Rolul băncii în contractul de depozit bancar de bani

4.      Efectele produse de utilizarea de către bancheri a depozitelor la vedere: cazul unei bănci individuale

Sistemul contabil continental

Practicile contabile în lumea anglo-saxonă

Capacitatea unei bănci izolate de expandare a creditului şi creare de depozite

Cazul unei bănci de dimensiuni foarte mici

Expansiunea creditului şi crearea ex nihilo a depozitelor de către o bancă monopolistă, unică

5.      Expansiunea creditului şi crearea de noi depozite de către întregul sistem bancar

Crearea creditelor într-un sistem cu bănci de mici dimensiuni

6.      Câteva dificultăţi suplimentare

Când expansiunea este declanşată simultan de toate băncile

Scoaterea ofertei de bani din sistemul bancar

Păstrarea unor rezerve ce depăşesc rezerva minimă obligatorie

Rezerve minime obligatorii diferite pentru tipuri distincte de depozite

7.      Punctele comune ale creării de depozite şi emisiunii de bancnote fără acoperire

8.      Procesul de contracţie a creditului

Capitolul V: Expansiunea creditului şi efectele sale asupra sistemului economic

1.      Bazele teoriei capitalului

Acţiunea umană ca succesiune de etape subiective

Capitalul şi bunurile de capital

Rata dobânzii

Structura de producţie

Câteva observaţii suplimentare

O analiză critică a mărimilor utilizate în contabilitatea venitului naţional

2.      Efectele asupra structurii de producţie exercitate de o sporire a creditului, finanţat în condiţiile unei creşteri anterioare a economisirii voluntare

Trei manifestări diferite ale procesului economisirii voluntare

Înregistrările contabile ale economisirii canalizate către credite

Problema creditelor de consum

Efectele economisirii voluntare asupra structurii de producţie

Primo: Efectul produs de noua disparitate dintre profiturile din diferitele etape de producţie

Secundo: Efectul descreşterii ratei dobânzii asupra preţului de piaţă al bunurilor de capital

Tertio: Efectul Ricardo

Concluzie: Apariţia unei noi structuri de producţie, mai intensive în capital

Soluţia teoretică la „paradoxul economisirii”

Cazul unei economii în regres

3.      Efectele expansiunii bancare a creditului neacoperite de o sporire a economisirii: teoria austriacă, sau a creditului de circulaţie, a ciclului afacerilor

Efectele expansiunii creditului asupra structurii de producţie

Reacţia spontană a pieţei la expansiunea creditului

4.      Activitatea bancară, ratele fracţionare ale rezervelor şi legea numerelor mari

Capitolul VI: Aspecte suplimentare privind teoria ciclului economic

1.      De ce nu se declanşează nici o criză atunci când noile investiţii sunt finanţate prin economisire reală (iar nu prin expansiunea creditului)

2.      Posibilitatea amânării izbucnirii crizei: explicarea teoretică a procesului de stagflaţie

3.      Creditul de consum şi teoria ciclului

4.      Caracterul autodistructiv al boom-urilor artificiale cauzate de expansiunea creditului: Teoria „economisirii forţate”

5.      Risipirea capitalului, capacităţile nefolosite şi malinvestirea resurselor productive

6.      Expansiunea creditului - cauză indirectă a şomajului în masă

7.      Contabilitatea venitului naţional este inadecvată pentru reflectarea diferitelor stadii ale ciclului afacerilor

8.      Activitatea antreprenorială şi teoria ciclului

9.      Politica de stabilizare a nivelului general al preţurilor şi efectele sale destabilizatoare asupra economiei

10.  Cum să evităm ciclurile afacerilor: prevenirea şi ieşirea din criza economică

11.  Teoria ciclului şi resursele neutilizate: rolul acestora în etapele iniţiale ale boom-ului

12.  Contracţia necesară a creditului pe durata recesiunii: critica adresată teoriei „depresiunii secundare”

13.  Economia „maniaco-depresivă”: coruperea culturii antreprenoriale şi alte efecte negative pe care ciclurile recurente ale afacerilor le exercită asupra economiei de piaţă

14.  Influenţa fluctuaţiilor economice asupra pieţei bursiere

15.  Efectele exercitate de ciclul afacerilor asupra sectorului bancar

16.  Marx, Hayek şi considerarea crizelor economice drept ceva inerent economiei de piaţă

17.  Două observaţii adiţionale

18.  Dovezi empirice care susţin teoria ciclului

Fluctuaţiile economice înainte de Revoluţia Industrială

Fluctuaţiile economice după Revoluţia Industrială

Înflăcăraţii ani douăzeci şi Marea Depresiune din 1929

Recesiunile economice de la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1990

Câteva testări empirice ale teoriei austriece a ciclului afacerilor

Concluzie

Capitolul VII: O perspectivă critică asupra teoriilor monetaristă şi keynesiană

1.      Introducere

2.      Critica teoriei monetariste

Conceptul fictiv de capital

Critica austriacă adresată lui Clark şi Knight

Critica adresată versiunii monetariste mecaniciste a teoriei cantitative a banilor

Câteva observaţii despre teoria aşteptărilor raţionale

3.     Critica adresată teoriei economice keynesiene

Legea Say a pieţelor

Cele trei argumente ale lui Keynes cu referire la expansiunea creditului

Analiza keynesiană ca teorie particulară

Aşa-numita eficienţă marginală a capitalului

Critica adresată de Keynes lui Mises şi Hayek

Critica multiplicatorului keynesian

Evaluarea critică a principiului „acceleratorului”

4.      Tradiţia marxistă şi teoria austriacă a ciclurilor economice. Revoluţia neo-ricardiană şi controversa reversiunii (reswitching)

5.      Concluzie

6.      Anexă: Despre companiile de asigurări de viaţă şi alţi intermediari financiari non-bancari

Companiile de asigurări de viaţă ca intermediari financiari veritabili

Valorile de răscumpărare ale poliţelor şi oferta de monedă

Coruperea principiilor tradiţionale ale activităţii de asigurare a vieţii

Alţi intermediari financiari veritabili: fondurile mutuale, companiile de investiţii şi holding-urile

Câteva comentarii cu privire la asigurarea creditelor

Capitolul VIII: Teoria băncii centrale şi a liberei întreprinderi bancare

1.      O analiză critică a Școlii bancare

Perspectiva bancară şi cea monetară în Școala de la Salamanca

Primirea ideilor despre moneda bancară de către lumea anglosaxonă

Polemica dintre Şcoala monetară şi Şcoala bancară

2.      Polemica dintre adepţii băncii centrale şi cei ai liberei întreprinderi bancare

Pledoaria lui Parnell în favoarea liberei întreprinderi bancare şi replicile lui McCulloch şi Longfield

Un început „cu stângul” pentru polemica dintre banca centrală şi libera întreprindere bancară

Pledoarie pentru banca centrală

Poziţia teoreticienilor Școlii monetare care au apărat libera întreprindere bancară

3.      Aplicarea „teoremei imposibilităţii socialismului” în cazul băncii centrale

Teoria imposibilităţii coordonării sociale prin coerciţie instituţională sau prin nerespectarea principiilor legale tradiţionale

Aplicarea teoremei imposibilităţii socialismului la cazul băncii centrale şi al sistemului bancar cu rezerve fracţionare

Concluzie: falimentul legislaţiei bancare

4.      O analiză critică a Școlii moderne a liberei întreprinderi bancare cu rezerve fracţionare

Eroarea centrală a analizei: cererea de medii fiduciare privită ca variabilă exogenă

Posibilitatea ca un sistem de liberă întreprindere bancară cu rezerve fracţionare să iniţieze unilateral expansiunea creditului

Teoria „echilibrului monetar” în libera întreprindere bancară este bazată pe o analiză exclusiv macroeconomică

Confundarea conceptului de economisire cu cel al cererii de bani

Pericolul ilustrărilor istorice ale sistemelor de liberă întreprindere bancară

Ignorarea argumentelor juridice

5.      Concluzie: Falsa polemică dintre adepţii băncii centrale şi cei ai liberei întreprinderi bancare cu rezerve fracţionare

Capitolul IX: Propunere de reformă bancară. Teoria rezervelor bancare 100%

1.      O istorie modernă a teoriilor care susţin păstrarea unei rate a rezervelor de 100%

Propunerea lui Ludwig von Mises

Friedrich A. Hayek şi rezervele 100%

Murray N. Rothbard şi propunerea unui etalon aur pur cu rezerve 100%

Maurice Allais şi pledoaria europeană pentru rezerve 100%

Vechea tradiţie a Școlii de la Chicago de susţinere a rezervelor 100%

2.      Propunerea noastră de reformă bancară

Libertatea completă în alegerea monedei

Un sistem al libertăţii bancare complete

Impunerea normelor şi principiilor legale tradiţionale şi, în special, a rezervelor 100% pentru depozitele la vedere tuturor agenţilor implicaţi în sistemul de liberă întreprindere bancară

Cum ar arăta sistemul financiar şi bancar al unei societăţi complet libere?

3.      Analiza avantajelor sistemului propus

4.      Răspunsuri pentru posibilele obiecţii la propunerea noastră de reformă monetară

5.      Analiza economică a procesului de reformă şi tranziţie către sistemul monetar şi bancar propus

Câteva principii strategice fundamentale

Etapele reformei sistemului bancar şi financiar

Importanţa etapei a treia şi a următoarelor pentru reformă: posibilitatea pe care o oferă pentru a plăti datoria naţională sau obligaţiile sistemului de pensii

Aplicarea teoriei reformei sistemului financiar şi bancar în cazul procesului de unificare monetară europeană şi în cel al construcţiei sectorului financiar din economiile fostului socialism real

6.      Concluzie: Sistemul bancar al unei societăţi libere

Bibliografie

© Jesús Huerta de Soto. Versiunea în limba română este publicată cu permisiunea autorului.

Comentează
© Institutul Ludwig von Mises - România

The Austrian view on Entrepreneurship and Equilibrium

Diana Costea

.pdf files in Romanian:

Cuprins


Introducere


Capitolul 1: Antreprenorul în literatura Școlii Austriece de Economie


Capitolul 2: Calculul economic şi competenţele antreprenoriale


Capitolul 3: Concurenţa, monopol şi antreprenoriat


Capitolul 4: Controverse teoretice privind echilibrul economic şi activitatea antreprenorială


Capitolul 5: Teoria firmei şi antreprenoriatul


Concluzii finale


Bibliografie

Comentează
© Institutul Ludwig von Mises - România

The Business Cycle In Modern Economic Theory

Marius Spiridon

.pdf files in Romanian:

Coperta


Rezumat


Cuprins


Introducere


Funcţionarea naturală a economiei


Teoria austriacă a ciclului: intervenţia guvernamentală şi erorile antreprenoriale generalizate şi recurente


Analiza mainstream: ciclul - produs inerent al pieţei libere


Teoria ciclului în acţiune: examinarea unor cazuri concrete


Concluzii


Bibliografie


© Institutul Ludwig von Mises - România

For a New Liberty

Murray N. Rothbard - Manifestul liberal

Murray N. Rothbard

(The table of contents will be updated as new chapters are translated.)

...

7. Împotriva socialismului educaţional

...

9. Împotriva socialismului monetar

...

12. Sectorul public, III: Poliția, dreptul și tribunalele

...

Original title: Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, ediţie revizuită, Fox & Wilkes, San Francisco, 1994, pp. 119-141.

© 2002 by The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.

© 2004 Institutul Ludwig von Mises - România pentru ediţia în limba română.

Comentează
© Institutul Ludwig von Mises - România

Human Action

Ludwig von Mises - Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică.

Translation from english: Dan Cristian Comănescu

Introducere

1. Economie şi praxeologie [p.1]

2. Problema epistemologică a unei teorii generale a acţiunii umane [p.4]

3. Teoria economică şi practica acţiunii umane [p.7]

4. Résumé [p.10]

Partea întâi: Acţiunea umană

Capitolul I. Omul care acţionează

1. Acţiunea îndreptată către un ţel şi reacţiunea animală [p.11]

2. Condiţiile prealabile ale acţiunii umane [p.13]

Despre fericire

Despre instincte şi impulsuri

3. Acţiunea umană ca dată ultimă [p.17]

4. Raţionalitate şi iraţionalitate; subiectivism şi obiectivitate în cercetarea praxeologică [p.19]

5. Cauzalitatea ca o condiţie preliminară a acţiunii umane [p.22]

6. Alter ego-ul [p.23]

Despre efectul benefic al instinctelor

Ţelul absolut

Omul vegetativ

Capitolul II. Problemele epistemologice ale ştiinţelor acţiunii umane

1. Praxeologie şi istorie [p.30]

2. Caracterul formal şi aprioric al praxeologiei [p.32]

Pretinsa eterogenitate logică a omului primitiv

3. Structurile a priori şi realitatea [p.38]

4. Principiul individualismului metodologic [p.41]

Eu şi Noi

5. Principiul singularismului metodologic [p.44]

6. Trăsăturile individuale şi trăsăturile schimbătoare ale acţiunii umane [p.46]

7. Domeniul şi metoda specifice istoriei [p.47]

8. Concepţie şi înţelegere [p.51]

Istorie naturală şi istorie umană

9. Despre tipurile ideale [p.59]

10. Metoda ştiinţelor economice [p.64]

11. Limitele conceptelor praxeologice [p.69]

Capitolul III. Teoria economică şi revolta împotriva raţiunii

1. Revolta împotriva raţiunii [p.72]

2. Aspectul logic al polilogismului [p.75]

3. Aspectul praxeologic al polilogismului [p.76]

4. Polilogismul rasial [p.84]

5. Polilogism şi înţelegere [p.86]

6. Pledoaria pentru raţiune [p.89]

Capitolul IV. O primă analiză a categoriei de acţiune

1. Scopuri şi mijloace [p.92]

2. Ierarhia valorilor [p.94]

3. Ierarhia nevoilor [p.96]

4. Acţiunea ca schimb [p.97]

Capitolul V. Timpul

1. Timpul ca factor praxeologic [p.99]

2. Trecut, prezent şi viitor [p.100]

3. Economisirea timpului [p.101]

4. Relaţia temporală dintre acţiuni [p.102]

Capitolul VI. Incertitudinea

1. Incertitudinea şi acţiunea [p.105]

2. Semnificaţia probabilităţii [p.106]

3. Probabilitatea de clasă [p.107]

4. Probabilitatea de caz [p.110]

5. Evaluarea numerică a probabilităţii de caz [p.113]

6. Pariuri, jocuri de noroc şi alte feluri de jocuri [p.115]

7. Predicţiile praxeologice [p.117]

Capitolul VII. Acţiunea în lume

1. Legea utilităţii marginale [p.119]

2. Legea randamentelor [p.127]

3. Munca umană ca mijloc [p.131]

Munca care gratifică direct şi cea care gratifică indirect

Geniul creator

4. Producţia [p.140]

Partea a doua: Acţiune în cadrul societăţii

Capitolul VIII. Societatea umană

1. Cooperarea umană [p.143]

2. O critică a concepţiei holiste şi metafizice despre societate [p.145]

Praxeologie şi liberalism

Liberalismul şi religia

3. Diviziunea muncii [p.157]

4. Legea ricardiană a asocierii [p.159]

Erori curente referitoare la legea asocierii

5. Efectele diviziunii muncii [p.164]

6. Individul în cadrul societăţii [p.165]

Fabula comunităţii mistice

7. Marea societate [p.169]

8. Instinctul de agresiune şi de distrugere [p.170]

Răstălmăciri curente ale ştiinţelor naturale moderne, îndeosebi ale darwinismului

Capitolul IX. Rolul ideilor

1. Raţiunea umană [p.177]

2. Viziune asupra lumii şi ideologie [p.178]

Lupta împotriva erorii

3. Puterea [p.187]

Tradiţionalismul ca ideologie

4. Meliorismul şi ideea de progres [p.191]

Capitolul X. Schimbul în cadrul societăţii

1. Schimbul autistic şi schimbul interpersonal [p.194]

2. Legături contractuale şi legături hegemonice [p.195]

3. Acţiunea calculată [p.198]

Partea a treia: Calculul economic

Capitolul XI. Evaluarea fără calcul

1. Gradarea mijloacelor [p.200]

2. Ficţiunea trocului în teoria elementară a valorilor şi a preţurilor [p.201]

Teoria valorii şi socialismul

3. Problema calculului economic [p.206]

4. Calculul economic şi piaţa [p.209]

Capitolul XII. Sfera calculului economic

1. Caracterul intrărilor monetare [p.212]

2. Limitele calculului economic [p.214]

3. Versatilitatea preţurilor [p.217]

4. Stabilizarea [p.219]

5. Rădăcinile ideii de stabilizare [p.223]

Capitolul XIII. Calculul monetar ca instrument al acţiunii

1. Calculul monetar ca metodă de gândire [p.229]

2. Calculul economic şi ştiinţa acţiunii umane [p.231]

Partea a patra: Catalactica sau economia societăţii de piaţă

Capitolul XIV. Domeniul şi metoda catalacticii

1. Delimitarea problemelor catalacticii [p.232]

Negarea teoriei economice

2. Metoda construcţiilor imaginare [p.236]

3. Economia de piaţă pură [p.237]

Maximizarea profiturilor

4. Economia autistă [p.243]

5. Starea de repaos şi economia aflată în regim de rotaţie uniformă [p.244]

6. Economia staţionară [p.250]

7. Integrarea funcţiilor catalactice [p.251]

Funcţia antreprenorială în economia staţionară

Capitolul XV. Piaţa

1. Caracteristicile economiei de piaţă [p.257]

2. Bunurile de capital şi capitalul [p.259]

3. Capitalismul [p.264]

4. Suveranitatea consumatorilor [p.269]

Întrebuinţarea metaforică a terminologiei care descrie stăpânirea politică

5. Competiţia [p.273]

6. Libertatea [p.279]

7. Inegalitatea averilor şi a veniturilor [p.287]

8. Profiturile şi pierderile antreprenoriale [p.289]

9. Profituri şi pierderi antreprenoriale într-o economie aflată în creştere [p.294]

Condamnarea morală a profiturilor

Câteva observaţii despre sperietoarea consumului insuficient şi despre argumentul puterii de cumpărare

10. Promotori, manageri, tehnicieni şi birocraţi [p.303]

11. Procesul de selecţie [p.311]

12. Individul şi piaţa [p.315]

13. Propaganda de afaceri [p.320]

14. Das Volkswirtschaft [p.323]

Capitolul XVI. Preţurile

1. Procesul de formare a preţurilor [p.327]

2. Evaluare şi estimare anticipativă [p.331]

3. Preţurile bunurilor de ordin superior [p.333]

O limitare a procesului de formare a preţurilor factorilor de producţie

4. Contabilizarea costurilor [p.339]

5. Catalactică logică versus catalactică matematică [p.350]

6. Preţurile de monopol [p.357]

Tratamentul matematic al teoriei preţurilor de monopol

7. Buna voinţă [p.379]

8. Monopolul cererii [p.383]

9. Consumul afectat de preţurile de monopol [p.384]

10. Discriminarea prin preţuri din partea vânzătorului [p.388]

11. Discriminarea prin preţuri din partea cumpărătorului [p.391]

12. Conexitatea preţurilor [p.391]

13. Preţurile şi venitul [p.393]

14. Preţurile şi producţia [p.394]

15. Himera preţurilor formate în afara pieţei [p.395]

Capitolul XVII. Schimbul indirect

1. Mijloacele de efectuare a schimburilor şi moneda [p.398]

2. Observaţii asupra unor erori larg răspândite [p.398]

3. Cererea de bani şi oferta de bani [p.401]

Importanţa epistemologică a teoriei lui Carl Menger referitoare la originea banilor

4. Determinarea puterii de cumpărare a banilor [p.408]

5. Problema lui Hume şi Mill şi forţa motrice a banilor [p.416]

6. Schimbări ale puterii de cumpărare induse de bani şi de bunuri [p.419]

Inflaţia şi deflaţia; inflaţionismul şi deflaţionismul

7. Calculul monetar şi schimbările puterii de cumpărare [p.424]

8. Anticiparea schimbărilor probabile ale puterii de cumpărare [p.426]

9. Valoarea specifică a banilor [p.428]

10. Însemnătatea relaţiei monetare [p.430]

11. Substitutele monetare [p.432]

12. Limitarea emisiunii de mijloace fiduciare [p.434]

Observaţii referitoare la discuţiile despre libera competiţie bancară

13. Volumul şi compoziţia deţinerilor monetare [p.448]

14. Balanţele de plăţi [p.450]

15. Ratele de schimb interregionale [p.452]

16. Ratele dobânzii şi relaţia monetară [p.458]

17. Mijloace secundare de efectuare a schimburilor [p.462]

18. Interpretarea inflaţionistă a istoriei [p.466]

19. Etalonul aur [p.471]

Cooperarea monetară internaţională

Capitolul XVIII. Acţiunea pe parcursul trecerii timpului

1. Perspectiva în evaluarea perioadelor de timp [p. 480]

2. Preferinţa de timp ca premisă esenţială a acţiunii [p. 483]

Observaţii cu privire la evoluţia teoriei preferinţei de timp

3. Bunurile de capital [p. 490]

4. Perioada de producţie, perioada de aşteptare şi perioada de planificare [p. 493]

Prelungirea perioadei de planificare dincolo de durata anticipată a vieţii actorului

Unele aplicaţii ale teoriei preferinţei de timp

5. Convertibilitatea bunurilor de capital [p. 503]

6. Influenţa trecutului asupra acţiunii [p. 505]

7. Acumularea, menţinerea şi consumul capitalului [p. 514]

8. Mobilitatea investitorului [p. 517]

9. Banii şi capitalul; economisirea şi investiţiile [p. 520]

Capitolul XIX. Dobânda

1. Fenomenul dobânzii

2. Dobânda originară

3. Nivelul ratelor dobânzii

4. Dobânda originară într-o economie aflată în schimbare

5. Calculul dobânzii

Capitolul XX. Dobânda, expansiunea creditelor şi ciclul de afaceri

1. Problemele [p. 538]

2. Componenta antreprenorială a ratei brute de piaţă a dobânzi [p. 539]

3. Prima de preţ ca o componentă a ratei brute a dobânzii [p. 541]

4. Piaţa de credite [p. 545]

5. Efectele modificărilor relaţiei monetare asupra dobânzii originare [p. 548]

6. Rata de piaţă brută a dobânzii, aşa cum este ea afectată de inflaţie şi de expansiunea creditului [p. 550]

Presupusa absenţă a depresiunilor într-un regim totalitar

7. Felul cum este afectată rata brută de piaţă a dobânzii de deflaţie şi de contracţia creditelor [p. 566]

Diferenţa dintre expansiunea creditului şi inflaţia simplă

8. Teoria monetară, sau bazată pe creditul de circulaţie, a ciclului economic [p. 571]

9. Economia de piaţă aşa cum este ea afectată de recurenţa ciclului de afaceri [p. 574]

Erorile explicaţiilor nemonetare ale ciclului de afaceri

Capitolul XXI. Munca şi salariile

1. Munca introversivă şi cea extroversivă

2. Bucuria şi amarul muncii

3. Salariile

4. Şomajul catalactic

5. Ratele salariale brute şi ratele salariale nete

6. Salariile şi subzistenţa

O comparaţie între explicaţia istorică a ratelor salariale şi teorema regresiei

7. Felul în care oferta de muncă este afectată de dezutilitatea muncii

Observaţii despre interpretarea populară a „Revoluţiei industriale”

8. Felul cum sunt afectate salariile de vicisitudinile pieţei

9. Piaţa mâinii de lucru

Munca animalelor şi a sclavilor

Capitolul XXII. Factorii de producţie non-umani

1. Observaţii generale privind teoria rentei

2. Relevanţa factorului timp pentru întrebuinţarea pământului

3. Pământul submarginal

4. Pământul ca spaţiu ocupat

5. Preţurile pământului

Mitul pământului

Capitolul XXIII. Datele pieţei

1. Teoria şi datele [p. 647]

2. Rolul puterii [p. 648]

3. Rolul istoric al războaielor şi al cuceririlor [p. 650]

4. Omul real ca un dat [p. 652]

5. Perioada de ajustare [p. 653]

6. Limitele drepturilor de proprietate şi problemele costurilor externe şi a economiilor externe [p. 655]

Economiile externe asociate creaţiei intelectuale [p. 662]

Privilegii şi cvasi-privilegii [p. 663]

Capitolul XXIV. Armonia şi conflictul intereselor

1. Sursa ultimă a profiturilor şi a pierderilor realizate pe piaţă [p. 665]

2. Limitarea procreaţiei [p. 668]

3. Armonia intereselor „corect înţelese” [p. 674]

4. Proprietatea privată [p. 683]

5. Conflictele vremurilor noastre [p. 685]

...........................................................................

Partea a cincea: Cooperarea socială în absenţa pieţei

Capitolul XXV. Construcţia imaginară a unei societăţi socialiste

1. Originea istorică a ideii socialiste

2. Doctrina socialistă

3. Caracterizarea praxeologică a socialismului

Capitolul XXVI. Imposibilitatea calculului economic în regim socialist

1. Problema

2. Erori din trecut de concepere a problemei

3. Sugestii recente în vederea calculului economic socialist

4. Încercări succesive

5. Cvasi-piaţa

6. Ecuaţiile diferenţiale ale economiei matematice

(Cuprinsul va fi continuat odată cu publicarea următoarelor capitole)


*. Titlul original: Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago, 1966.

©Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2002 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.


© Institutul Ludwig von Mises - România

The Adventures of Jonathan Gullible. A Free Market Odyssey

Ken Schoolland - Aventurile lui Jonathan Gullible. O odisee liber-schimbistă

Traducere din limba engleză de Valentina Nicolaie şi Sorin Cucerai

Prolog

Capitolul 1. O mare furtună

Jonathan pleacă pe mare şi eşuează pe o insulă ciudată.

Capitolul 2. Cei care o caută cu lumânarea

Jonathan răspunde strigătului de ajutor al unei femei.

Capitolul 3. O tragedie comună

Un pescar împarte puţinul pe care l-a prins.

Capitolul 4. Poliţia alimentară

O femeie şi copiii ei spun o poveste tristă.

Capitolul 5. Lumânări şi haine

Jonathan află despre protecţia industriei.

Capitolul 6. Taxa pe înălţime

Oamenii înalţi sunt transformaţi în pitici printr-un nou cod.

Capitolul 7. Când o casă nu e un cămin

Jonathan urmăreşte distrugerea unei case din Corrumpo.

Capitolul 8. Cele două grădini zoologice

Două habitaturi gemene înconjurate de garduri îl fac pe Jonathan să se simtă prost.

Capitolul 9. A face bani

Jonathan învaţă să deosebească două tipuri diferite de imprimerii.

Capitolul 10. Maşina de vise

O cutie misterioasă provoacă necazuri şi închiderea unei fabrici.

Capitolul 11. Putere de vânzare

Lady Bess Tweed îl încurajează pe Jonathan să intre în politică.

Capitolul 12. Adăpost nesigur

O tânără îşi împărtăşeşte îngrijorarea privind locuinţele.

Capitolul 13. Delicte tot mai grave

Jonathan află un adevăr neplăcut despre legi.

Capitolul 14. Bătălii de bibliotecă

Un bărbat şi o femeie se ceartă pentru preţul cărţilor gratuite.

Capitolul 15. Nimic

O loterie rezolvă o dilemă artistică.

Capitolul 16. Carnavalul intereselor speciale

Jonathan este martorul unui joc de carnaval care le place tuturor jucătorilor.

Capitolul 17. Moş Cruvern

Jonathan descoperă sensul nou al unei tradiţii vechi.

Capitolul 18. "Broasca ţestoasă şi iepurele" într-o nouă prezentare

O poveste a bunicii cu o întorsătură neaşteptată.

Capitolul 19. Comisia de digestie

Jonathan este prevenit în legătură cu Ofiţerii de Nutriţie.

Capitolul 20. "Dă-mi trecutul sau viitorul tău!"

O hoaţă îi ia lui Jonathan banii, oferindu-i în schimb câteva sfaturi.

Capitolul 21. Bazarul guvernelor

Un fermier relatează opţiunile în alegerea unui guvern.

Capitolul 22. Cea mai veche profesie din lume

O străină se oferă să-i ghicească lui Jonathan viitorul.

Capitolul 23. Producţia de încălţăminte

Un oficial ţine o conferinţă de presă şi dezvăluie noul program pentru încălţăminte.

Capitolul 24. Aplauzometrul

Gazda unei emisiuni ia interviuri unui candidat şi lider al unui partid politic.

Capitoul 25. Credinciosul autentic

Un alegător fidel explică loialitatea

Capitolul 26. După nevoi

Jonathan este martorul absolvirii şcolii şi al unui concurs de bun-rămas.

Capitolul 27. Salariile păcatului

O bandă în lanţuri povesteşte nefericirile provocate de muncă.

Capitolul 28. Noii nou-veniţi

Lucrătorii străini sunt demascaţi şi expulzaţi.

Capitolul 29. Ne daţi ori nu ne daţi?

Cetăţenii mai bătrâni se plâng de şmecheria care le tulbură liniştea la pensie.

Capitolul 30. A cui e ideea strălucită?

Avocaţii discută o cale spre bogăţie prin controlul folosirii ideilor.

Capitolul 31. Procesul

Jonathan primeşte o lecţie privind răspunderea.

Capitolul 32. Doctrinarul

Un medic explică proprietatea asupra vieţii.

Capitolul 33. Viceversa

Jonathan ia lecţii de morală de la un poliţist.

Capitolul 34. Fructele plăcerii

Jonathan evită în ultima clipă o capcană.

Capitolul 35. Marele Anchetator

Un lider venerat explică libertatea, responsabilitatea şi virtutea.

Capitoulul 36. Legea celui care pierde

Jonathan dă peste un loc unde se fac pariuri pentru un meci de lupte.

Capitolul 37. Banda democraţiei

O bandă temută provoacă panică în oraş, iar Jonathan şi Alisa se retrag.

Capitolul 38. Vulturi, cerşetori, escroci şi regi

Un Jonathan descurajat întâlneşte un vultur virtuos.

Capitolul 39. Terra Libertas

Jonathan se întoarce acasă şi se dedică proiectului vieţii sale.

Epilog

Întrebări din capitole


[*] Titlul în limba engleză: The Adventures of Jonathan Gullible. A Free Market Odyssey, Small Business Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA, 2001.
© 2001 by Ken Schoolland.

© 2001 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.


© Institutul Ludwig von Mises - România

Bureaucracy

Ludwig von Mises - Birocraţia

Translation from english: Dragoş Pâslaru şi Livia Paraschiv *

Prefaţă la ediţia din 1944

Prefaţă la ediţia din 1962

Introducere

1. Conotaţia peiorativă a termenului „birocraţie”
2. Acuzaţiile cetăţeanului american la adresa birocratismului
3. Aspectul „progresiv” al birocratismului
4. Birocratismul şi totalitarismul
5. Alegerea: managementul profitului sau managementul birocratic

1. Managementul profitului

1. Modul de operare al mecanismului pieţei
2. Calculul economic
3. Managementul în sistemul de profit
4. Managementul personalului pe piaţa nealterată a forţeide muncă

2. Managementul birocratic

1. Birocraţia sub guvern despotic
2. Birocraţia în democraţie
3. Caracteristicile esenţiale ale managementului birocratic
4. Baza managementului birocratic
5. Managementul birocratic al personalului

3. Managementul birocratic al întreprinderilor publice

1. Inaplicabilitatea controlului guvernamental complet
2. Întreprinderea publică într-o economie de piaţă

4. Managementul birocratic în întreprinderile private

1. Cum intervenţia statului şi deteriorarea motivului-profit duc afacerea către birocratizare
2. Intervenţia în mărimea profitului
3. Intervenţia în alegerea personalului
4. Dependenţa nelimitată de bunul-plac al birourilor guvernamentale

5. Implicaţiile economice şi politice ale birocratizării

1. Filosofia birocratismului
2. Mulţumirea birocratică
3. Birocratul ca alegător
4. Birocratizarea minţii
5. Cine ar trebui să fie stăpânul?

6. Consecinţele psihologice ale birocratizării

1. Mişcarea tineretului german
2. Soarta generaţiei tinere într-un mediu birocratic
3. Paza autoritară şi progresul
4. Alegerea dictatorului
5. Dispariţia spiritului critic

7. Există vreo soluţie disponibilă?

1. Eşecurile din trecut
2. Economie versus planificare şi totalitarism
3. Cetăţeanul obişnuit versus propagandiştii profesionişti ai birocraţiei

Concluzii


*)Titlul original: Ludwig von Mises, Bureaucracy, Center for Future Education, Cedar Falls, Iowa.

© Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2003 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.


© Institutul Ludwig von Mises - România

Economic Policy. Thoughts for Today and for Tomorrow

Ludwig von Mises - Politici economice. Gânduri pentru cei de azi şi cei de mâine.

Translation from english: Dan Cristian Comănescu

Cuvânt înainte de Margit von Mises

I. Capitalismul

II. Socialismul

III. Intervenţionismul

IV. Inflaţia

V. Investiţiile străine

VI. Politici şi idei


©Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2001 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.

Titlul original: Economic Policy. Thoughts for Today and for Tomorrow, Free Market Books, 1995.


© Institutul Ludwig von Mises - România

Defending the Undefendable

Walter Block - În apărarea indezirabililor: peştele, prostituata, spărgătorul de grevă, patronul, calomniatorul, cămătarul şi alţi stigmatizaţi din galeria şmecherilor societăţii americane.

Traducere din limba engleză de Valentina Nicolaie *

Cuvânt înainte

Comentariu

Libertarianism şi libertinism

Introducere

Sex

Prostituata
Peştele
Porcul de mascul misogin

Medicină

Traficantul de droguri
Dependentul de droguri

Libertatea de exprimare

Şantajistul
Calomniatorul şi defăimătorul
Cel care neagă libertatea academică
Cel care face reclamă
Persoana care strigă „foc!” într-un teatru aglomerat

În afara legii

Şoferul de taxi pirat
Speculantul de bilete
Poliţistul necinstit

Finanţe

Falsificatorul (neguvernamental)
Zgârcitul
Moştenitorul
Cămătarul
Cel care nu dă de pomană

Afaceri şi comerţ

Ţopârlanul
Proprietarul de locuinţe din ghetou
Negustorul din ghetou
Speculantul
Importatorul
Intermediarul
Cel care stoarce profituri

Ecologie

Minerul de suprafaţă
Cel care face mizerie
Producătorii de deşeuri

Muncă

Porcul de patron capitalist gras
Spărgătorul de grevă
Spărgătorul de normă
Patronul care angajează minori


[*]Traducere după: Defending the Undefendable: The Pimp, Prostitute, Scab, Slumlord, Libeler, Moneylender, and Other Scapegoats in the Rogue's Gallery of American Society (New York: Fleet Press, 1976 prima editare, 1980 a doua editare, 1985 a treia editare; New York: Fox and Wilkes, 1991 a patra editare). Lucrarea este publicată on-line cu permisiunea autorului.

© 1991 Walter Block

© 2005 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea on-line în limba română.


© Institutul Ludwig von Mises - România

Socialism. An Economic and Sociological Analysis

Ludwig von Mises - Socialismul. O analiză economică şi sociologică.

Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Text revizuit şi adăugit de Diana Costea şi Ionela Mânzu *

Nota traducătorului

Prefaţă la ediţia a doua germană

Introducere

1. Succesul ideilor socialiste
2. Analiza ştiinţifică a socialismului
3. Moduri alternative de acces la analiza socialismului

PARTEA ÎNTÂI

LIBERALISM ŞI SOCIALISM

I. Proprietatea

1. Natura proprietăţii
2. Violenţă şi contract
3. Teoria violenţei şi teoria contractului
4. Proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producţie
5. Teoriile despre evoluţia proprietăţii

II. Socialismul

1. Statul şi activitatea economică
2. „Drepturile fundamentale” din teoria socialistă
3. Colectivism şi socialism

III. Ordinea socială şi constituţia politică

1. Politica violenţei şi politica contractului
2. Funcţia socială a democraţiei
3. Idealul egalităţii
4. Democraţia şi social-democraţia
5. Constituţia politică a comunităţilor socialiste

IV. Ordinea socială şi familia

1. Socialismul şi problema sexuală
2. Bărbatul şi femeia în epoca violenţei
3. Căsătoria sub influenţa ideii de contract
4. Problemele vieţii conjugale
5. Amorul liber
6. Prostituţia

PARTEA A DOUA

ECONOMIA UNEI COMUNITĂŢI SOCIALISTE

Secţiunea I. ECONOMIA UNEI COMUNITĂŢI SOCIALISTE IZOLATE

V. Natura activităţii economice

1. Contribuţie la critica conceptului de „activitate economică”
2. Acţiunea raţională
3. Calculul economic
4. Economia capitalistă
5. Conceptul mai restrâns al „economicului”

VI. Organizarea producţiei în socialism

1. Socializarea mijloacelor de producţie
2. Calculul economic în comunitatea socialistă
3. Doctrina socialistă recentă şi problemele calculului economic
4. Piaţa artificială ca soluţie a problemei calculului economic
5. Rentabilitate şi productivitate
6. Produsul brut şi produsul net

VII. Distribuţia venitului

1. Natura distribuţiei în liberalism şi socialism
2. Dividendul social
3. Principiile distribuţiei
4. Procesul distribuţiei
5. Costurile distribuţiei

VIII. Comunitatea socialistă în condiţii staţionare

1. Condiţiile staţionare
2. Disutilităţile şi satisfacţiile muncii
3. „Plăcerea muncii”
4. Stimulentul la muncă
5. Productivitatea muncii

IX. Poziţia individului în socialism

1. Selecţia personalului şi alegerea ocupaţiei
2. Artă şi literatură, ştiinţă şi jurnalism
3. Libertatea personală

X. Socialismul în condiţii dinamice

1. Natura forţelor dinamice
2. Schimbări în populaţie
3. Schimbări în cerere
4. Schimbări în cantitatea de capital
5. Elementul schimbării în economia socialistă
6. Speculaţia
7. Societăţile anonime pe acţiuni şi economia socialistă

XI. Impracticabilitatea socialismului

1. Problemele fundamentale ale unei economii socialiste în condiţii de schimbare
2. Soluţiile încercate
3. Capitalismul - singura soluţie

Secţiunea II. RELAŢIILE EXTERNE ALE UNEI COMUNITĂŢI SOCIALISTE

XII. Socialismul naţional şi socialismul mondial

1. Extinderea spaţială a comunităţii socialiste
2. Tratamentul marxist al acestei probleme
3. Liberalismul şi problema frontierelor

XIII. Problema migraţiei în socialism

1. Migraţia şi deosebirile în condiţiile naţionale
2. Tendinţa către descentralizare în socialism

XIV. Comerţul în socialism

1. Autarhia şi socialismul
2. Comerţul cu străinătatea în socialism
3. Investiţiile străine

Secţiunea III. FORME SPECIALE DE SOCIALISM ŞI PSEUDOSOCIALISM

XV. Forme speciale de socialism

1. Natura socialismului
2. Socialismul de stat
3. Socialismul militarist
4. Socialismul creştin
5. Economia planificată
6. Socialismul corporatist

XVI. Sisteme pseudo-socialiste

1. Solidarismul
2. Diverse propuneri pentru expropriere
3. Participarea la beneficiu
4. Sindicalismul
5. Socialismul parţial

PARTEA A TREIA

PRETINSA INEVITABILITATE A SOCIALISMULUI

Secţiunea I. EVOLUŢIA SOCIALĂ

XVII. Chiliasmul socialist

1. Originea chiliasmului
2. Chiliasmul şi teoria socială

XVIII. Societatea

1. Natura societăţii
2. Diviziunea muncii ca principiu al dezvoltării sociale
3. Organism şi organizaţie
4. Individul şi societatea
5. Dezvoltarea diviziunii muncii
6. Schimbările individului în societate
7. Regresiunea socială
8. Proprietatea privată şi evoluţia socială

XIX. Conflictul ca factor în evoluţia socială

1. Cauza evoluţiei sociale
2. Darwinismul
3. Conflictul şi concurenţa
4. Lupta naţională
5. Lupta rasială

XX. Ciocnirea intereselor de clasă şi lupta de clasă

1. Conceptele de clasă şi conflict de clasă
2. Stări şi clase
3. Lupta de clasă
4. Formele luptei de clasă
5. Lupta de clasa ca factor în evoluţia socială
6. Teoria luptei de clasă şi interpretarea istoriei
7. Rezumat

XXI. Concepţia materialistă a istoriei

1. Gândire şi fiinţă
2. Ştiinţa şi socialismul
3. Presupoziţiile psihologice ale socialismului

Secţiunea II. CONCENTRAREA CAPITALULUI ŞI FORMAREA MONOPOLURILOR CA PAŞI PRELIMINARI AI SOCIALISMULUI

XXII. Problema

1. Teoria marxistă a concentrării capitalului
2. Teoria politicii anti-monopoliste

XXIII. Concentrarea unităţilor de producţie

1. Concentrarea unităţilor de producţie ca un complement al diviziunii muncii
2. Dimensiunea optimă a unităţilor de producţie în producţia primară şi în transport
3. Dimensiunea optimă a unităţilor de producţie în industrie

XXIV. Concentrarea întreprinderilor

1. Concentrarea orizontală a întreprinderilor
2. Concentrarea verticală a întreprinderilor

XXV. Concentrarea averilor

1. Problema concentrării averilor
2. Formarea averilor în afara economiei de piaţă
3. Formarea averilor în cadrul economiei de piaţă
4. Teoria sărăciei crescânde

XXVI. Monopolul şi efectele sale

1. Natura monopolului şi semnificaţia sa pentru formarea preţurilor
2. Efectele economice ale monopolurilor izolate
3. Limitele formării monopolurilor
4. Semnificaţia monopolului în producţia primară

PARTEA A PATRA

SOCIALISMUL CA IMPERATIV MORAL

XXVII. Socialismul şi etica

1. Atitudinea socialistă faţă de etică
2. Etica eudemonistă şi socialismul
3. Contribuţie la înţelegerea eudemonismului

XXVIII. Socialismul ca emanaţie a ascetismului

1. Punctul de vedere ascetic
2. Ascetismul şi socialismul

XXIX. Creştinismul şi socialismul

1. Religia şi etica socială
2. Evangheliile ca izvor al eticii creştine
3. Creştinismul primitiv şi societatea
4. Interzicerea dobânzii de către legea canonică
5. Creştinismul şi proprietatea
6. Socialismul creştin

XXX. Socialismul etic, cu referinţă specială la acela al noii critici

1. Imperativul categoric ca bază pentru socialism
2. Datoria de a munci ca bază pentru socialism
3. Egalitatea de venituri ca postulat etic
4. Condamnarea etico-estetică a motivului profit
5. Înfăptuirile culturale ale capitalismului

XXXI. Democraţia economică

1. Deviza „democraţie economică”
2. Consumatorul ca factorul decident în producţie
3. Socialismul ca expresie a voinţei majorităţii

XXXII. Etica capitalistă

1. Etica capitalistă şi impracticabilitatea socialismului
2. Pretinsele defecte ale eticii capitaliste

PARTEA A CINCEA

DISTRUCTIVISMUL

XXXIII. Forţele motrice ale distructivismului

1. Natura distructivismului
2. Demagogia
3. Distructivismul literaţilor

XXXIV. Metodele distructivismului

1. Mijloacele distructivismului
2. Legislaţia muncii
3. Asigurările sociale obligatorii
4. Sindicatele muncitoreşti
5. Asigurările de şomaj
6. Socializarea
7. Impozitele
8. Inflaţia
9. Marxismul şi distructivismul

XXXV. Combaterea distructivismului

1. „Interesul” ca obstacol pentru distructivism
2. Violenţă şi autoritate
3. Bătălia ideilor

Încheiere: Semnificaţia istorică a socialismului modern

1. Socialismul în istorie
2. Criza civilizaţiei

Anexă: Contribuţie la critica încercărilor de a construi un sistem de calcul

Epilog: Haosul planificat


*.Titlul original: Socialism. An Economic and Sociological Analysis, LibertyClassics, Indianapolis, 1981.

Versiunea în limba română o datorăm efortului admirabil al regretatului Sergiu Marcus, început încă din primii ani ai regimului comunist, de a traduce întreg tratatul despre Socialism al lui Ludwig von Mises. Traducerea a fost revizuită şi adăugită de către Diana Costea şi Ionela Mânzu.

© Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2002 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.
Mulţumim doamnei Steriana Marcus pentru bunăvoinţa cu care a facut posibilă această versiune on-line.


© Institutul Ludwig von Mises - România

·